About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Catholic - Sunday November 10th

الرّسالة

غلاطية 6: 11 – 18 


يا إِخوَةُ، أُنظُروا بِأَيِّ حُروفٍ كَتَبْتُ إِلَيكُم بِيَدي! إِنَّ جَميعَ ٱلَّذينَ يُريدونَ أَن يُرضُوا بِحَسَبِ ٱلجَسَدِ، هَؤُلاءِ يُلزِمُونَكُم أَن تَختَتِنُوا. وَإِنَّما ذَلِكَ لِئَلَّا يُضطَهَدُوا مِن أَجلِ صَليبِ ٱلمَسيح. لِأَنَّ ٱلمَختُونِينَ أَنفُسَهُم لا يَحفَظُونَ ٱلنَّاموسَ، لَكِنَّهُم يُريدونَ أَن تَختَتِنوا لِيَفتَخِرُوا بِأَجسادِكُم. أَمَّا أَنا فَحاشى لي أَن أَفتَخِرَ إِلَّا بِصَليبِ رَبِّنا يَسوعَ ٱلمَسيحِ، ٱلَّذي بِهِ صُلِبَ ٱلعالَمُ لي وَأَنا صُلِبتُ لِلعالَم. لِأَنَّهُ في ٱلمَسيحِ يَسوعَ لا يَستَطيعُ ٱلخِتانُ شَيئًا وَلا ٱلقَلَفُ، بَلِ ٱلخَليقَةُ ٱلجَديدَة. وَكُلُّ ٱلَّذينَ يَسلُكونَ هَذهِ ٱلطَّريقَةَ، عَلَيهِمِ ٱلسَّلامُ وَٱلرَّحمَةُ وَعَلى إِسرائيلِ ٱلله. فَلا يُعَنِّنِي أَحَدٌ في ما بَعدُ، لِأَنِّي حامِلٌ في جَسَدي سِماتِ ٱلرَّبِّ يَسوع. نِعمَةُ رَبِّنا يَسوعَ ٱلمَسيحِ مَعَ روحِكُم أَيُّها ٱلإِخوَة. آمين


الإنجيل

لوقا 10: 25 – 37


في ذَلِكَ ٱلزَّمان، دَنا إِلى يَسوعَ واحِدٌ مِن عُلَماءِ ٱلنَّاموسِ وَقالَ مُجَرِّبًا لَهُ: ’يا مُعَلِّمُ، ماذا أَعمَلُ لِأَرِثَ ٱلحَياةَ ٱلأَبَدِيَّة؟‘ فَقالَ لَهُ: ’ماذا كُتِبَ في ٱلنَّاموس؟ كيفَ تَقرَأ؟‘ فَأَجابَ وَقال: ’أَحبِب ٱلرَّبَّ إِلَهَكَ بِكُلِّ قَلبِكَ، وَبِكُلِّ نَفسِكَ، وَبِكُلِّ قُدرَتِكَ، وَبِكُلِّ ذِهنِكَ، وَقَريبَكَ كَنَفسِكَ‘. فَقالَ لَهُ: ’بِٱلصَّوابِ أَجَبتَ. إِفعَلْ ذَلِكَ فَتَحيا!‘ فَأَرادَ أَن يُزَكِّيَ نَفسَهُ، فَقالَ لِيَسوع: ’وَمَن قَريبي؟‘ فَعادَ يَسوعُ وَقال: ’كانَ إِنسانٌ مُنحَدِرًا مِن أورَشَليمَ إِلى أَريحا، فَوَقَعَ بَينَ لُصوصٍ، فَعَرَّوهُ وَأَوسَعُوهُ ضَربًا، ثُمَّ مَضَوا وَقَد تَرَكوهُ بَينَ حَيٍّ وَمَيِّت. فَٱتَّفَقَ أَنَّ كاهِنًا كانَ مُنحَدِرًا في ذَلِكَ ٱلطَّريقِ، فَأَبصَرَهُ وَجاز. وَكَذَلِكَ لاوِيٌّ وافى ٱلمَكانَ، فَأَبصَرَهُ وَجاز. ثُمَّ إِنَّ سامِرِيًّا مُسافِرًا مَرَّ بِهِ، فَلَمَّا رَآهُ تَحَنَّن. فَدَنا إِلَيهِ وَضَمَدَ جِراحاتِهِ، وَصَبَّ عَلَيها زَيتًا وَخَمرًا، وَحَمَلَهُ عَلى دابَّتِهِ ٱلخاصَّةِ وَأَتى بِهِ إِلى فُندُقٍ وَٱعتَنى بِهِ. وَفي ٱلغَدِ عِندَ ٱنطِلاقِهِ أَخرَجَ دينارَينِ وَأَعطاهُما لِصاحِبِ ٱلفُندُقِ، وَقال: ’إِعتَنِ بِهِ. وَمَهْما تُنفِق فَوقَ هَذا فَأَنا أَدفَعُهُ لَكَ عِندَ عَودَتي‘. فَأَيُّ هَؤُلاءِ ٱلثَّلاثَةِ تَحسَبُهُ صارَ قَريبًا لِلَّذي وَقَعَ بَينَ ٱللُّصوص؟‘ قال: ’أَلَّذي صَنَعَ إِلَيهِ ٱلرَّحمَة.‘ فَقالَ لَهُ يَسوع: ’إِمضِ وَٱصنَعْ أَنتَ أَيضًا كَذَلِك‘


Lettre

Galates 6: 11 – 18


Regardez ce que j’écris en grandes lettres pour vous de ma propre main. Tous ceux qui veulent faire humainement bonne figure, ce sont ceux-là qui vous obligent à la circoncision; ils le font seulement afin de ne pas être persécutés pour la Croix du Christ. Car ceux qui se font circoncire n’observent pas eux-mêmes la loi; ils veulent seulement vous imposer la circoncision afin que votre chair soit pour eux un motif de fierté. Mais pour moi, que la Croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par Elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen 


Évangile

Luc 10: 25 – 37


Et voici qu’un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant: ‘Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la Vie Éternelle?’ Jésus lui demanda: ‘Dans la loi, qu’y a-t-il d’écrit? Et comment lis-tu?’ L’autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même.’ Jésus lui dit: ‘Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras.’ Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: ‘Et qui est mon prochain?’ Jésus reprit la parole: ‘Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin; il le vit et passa de l’autre côté. De même un Lévite arriva à cet endroit; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant: ‘Prends soin de lui; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits?’ Le docteur de la loi répondit: ‘Celui qui a fait preuve de pitié envers lui.’ Jésus lui dit: ‘Va, et toi aussi, fais de même’ 


Letter

Galatians 6: 11 – 18


See with what large letters I have written to you with my own hand! As many as desire to make a good showing in the flesh, these would compel you to be circumcised, only that they may not suffer persecution for the Cross of Christ. For not even those who are circumcised keep the law, but they desire to have you circumcised that they may boast in your flesh. But God forbid that I should boast except in the Cross of our Lord Jesus Christ, by Whom the world has been crucified to me, and I to the world. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but a new creation. And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God. From now on let no one trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen


Gospel

Luke 10: 25 – 37


And behold, a certain lawyer stood up and tested Him, saying, ‘Teacher, what shall I do to inherit Eternal Life?’ He said to him, ‘What is written in the law? What is your reading of it?’ So he answered and said, ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind,’ and ‘your neighbor as yourself.’ And He said to him, ‘You have answered rightly; do this and you will live.’ But he, wanting to justify himself, said to Jesus, ‘And who is my neighbor?’ Then Jesus answered and said: ‘A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest came down that road. And when he saw him, he passed by on the other side. Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine; and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out two denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, ‘Take care of him; and whatever more you spend, when I come again, I will repay you.’ So which of these three do you think was neighbor to him who fell among the thieves?’ And he said, ‘He who showed mercy on him.’ Then Jesus said to him, ‘Go and do likewise’ 


ደብዳቤ ወደ

ወደ ገላትያ ሰዎች 6: 11 – 18


እንዴት ባሉ ታላላቆች ፊደላት በእጄ እንደ ጻፍሁላችሁ እዩ። በሥጋ መልካም ሆነው ሊታዩ የሚወዱ ሁሉ እንድትገረዙ ግድ አሉአችሁ፥ ነገር ግን ስለ ክርስቶስ መስቀል እንዳይሰደዱ ብቻ ነው። በሥጋችሁ እንዲመኩ ልትገረዙ ይወዳሉ እንጂ የተገረዙቱ ራሳቸው እንኳ ሕግን አይጠብቁም። ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልሁበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከእኔ ይራቅ። በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ይጠቅማል እንጂ መገረዝ ቢሆን ወይም አለመገረዝ አይጠቅምምና። በዚህም ሥርዓት በሚመላለሱ ሁሉ ላይ በእግዚአብሔር እስራኤልም ላይ ሰላምና ምሕረት ይሁን። እኔ የኢየሱስን ማኅተም በሥጋዬ ተሸክሜአለሁና ከእንግዲህ ወዲህ አንድ ስንኳ አያድክመኝ። ወንድሞች ሆይ፥ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። አሜን።


ወንጌል

የሉቃስ ወንጌል 10: 25 – 37


እነሆም፥ አንድ ሕግ አዋቂ ሊፈትነው ተነሥቶ። መምህር ሆይ፥ የዘላለምን ሕይወት እንድወርስ ምን ላድርግ? አለው። እርሱም በሕግ የተጻፈው ምንድር ነው? እንዴትስ ታነባለህ? አለው። እርሱም መልሶ። ጌታ አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም ኃይልህም በፍጹም አሳብህም ውደድ፥ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ ውደድ አለው። ኢየሱስም። እውነት መለስህ፤ ይህን አድርግ በሕይወትም ትኖራለህ አለው። እርሱ ግን ራሱን ሊያጸድቅ ወድዶ ኢየሱስን። ባልንጀራዬስ ማን ነው? አለው። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለ። አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ በወንበዴዎችም እጅ ወደቀ፤ እነርሱም ደግሞ ገፈፉት ደበደቡትም በሕይወትና በሞት መካከልም ትተውት ሄዱ። ድንገትም አንድ ካህን በዚያ መንገድ ወረደ አይቶትም ገለል ብሎ አለፈ። እንዲሁም ደግሞ አንድ ሌዋዊ ወደዚያ ስፍራ መጣና አይቶት ገለል ብሎ አለፈ። አንድ ሳምራዊ ግን ሲሄድ ወደ እርሱ መጣ አይቶትም አዘነለት፥ ቀርቦም ዘይትና የወይን ጠጅ በቍስሎቹ ላይ አፍስሶ አሰራቸው፥ በራሱ አህያም ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዶች ማደርያ ወሰደው ጠበቀውም። በማግሥቱም ሁለት ዲናር አውጥቶ ለባለቤቱ ሰጠና። ጠብቀው፥ ከዚህም በላይ የምትከስረውን ሁሉ እኔ ስመለስ እከፍልሃለሁ አለው። እንግዲህ ከነዚህ ከሦስቱ በወንበዴዎች እጅ ለወደቀው ባልንጀራ የሆነው ማንኛው ይመስልሃል? እርሱም። ምሕረት ያደረገለት አለ። ኢየሱስም። ሂድ አንተም እንዲሁ አድርግ አለው።


 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved