About Us
Courses
Extracurricular Activities
Community Outreach
Homemade Food
Photo Gallery
Activities and Events
Church Readings
Schedule
Library
Publications
Donations
 
'For God so loved the World that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life'
John 3:16
 
 
 
Church Readings - Greek Catholic - Sunday November 24th

الرّسالة

أفسس 2: 14 – 22


يا إِخوَةُ، إِنَّ ٱلمَسيحَ هُوَ سَلامُنا. هُوَ جَعَلَ ٱلِٱثنَينِ واحِدًا، وَنَقَضَ في جَسَدِهِ حائِطَ ٱلسِّياجِ ٱلحاجِزَ، أَيِ ٱلعَداوَةَ، وَأَبطَلَ ناموسَ ٱلوَصايا بِتَعاليمِهِ، لِيَخلُقَ ٱلِٱثنَينِ في نَفسِهِ إِنسانًا واحِدًا جَديدًا بِإِجرائِهِ ٱلسَّلامَ، وَيُصالِحَ كِلَيْهِما في جَسَدٍ واحِدٍ مَعَ ٱللهِ بِٱلصَّليبِ، بِقَتْلِهِ ٱلعَداوَةَ في نَفسِهِ. وَجاءَ وَبَشَّرَكُم بِٱلسَّلامِ، أَنتُمُ ٱلبَعيدينَ وَأَنتُمُ ٱلقَريبينَ، لِأَنَّ بِهِ لَنا كِلَينا ٱلتَّوَصُّلَ إِلى ٱلآبِ في روحٍ واحِد. فَلَسْتُم إِذن بَعدُ غُرَباءَ وَلا نُزَلاءَ، بَل إِنَّما أَنتُم مُواطِنُو ٱلقِدّيسينَ وَأَهلُ بَيتِ ٱلله. وَقَد بُنيْتُم عَلى أَساسِ ٱلرُّسُلِ وَٱلأَنبِياءِ، وَرَأْسُ ٱلزَّاوِيَةِ هُوَ يَسوعُ ٱلمَسيحُ نَفسُهُ، ٱلَّذي يُنَسَّقُ فيهِ ٱلبُنيانُ كُلُّهُ فَيَنْمو هَيكَلًا مُقَدَّسًا في ٱلرَّبِّ، وَفيهِ أَنتُم أَيضًا تُبنَونَ مَعًا مَسْكِنًا للهِ في ٱلرُّوح


الإنجيل

لوقا 18: 18 – 27


في ذَلِكَ ٱلزَّمان، دَنا إِلى يَسوعَ إِنسانٌ مُجَرِّبًا لَهُ وَقائِلًا: ’أَيُّها ٱلمُعَلِّمُ ٱلصَّالِح، ماذا أَعمَلُ لِأَرِثَ ٱلحَياةَ ٱلأَبَدِيَّة؟‘ فَقالَ لَهُ يَسوع: ’لِماذا تَدعوني صالِحًا؟ لا صالِحَ إِلَّا واحِدٌ هُوَ ٱلله. أَنتَ تَعرِفُ ٱلوَصايا: لا تَزنِ، لا تَقتُل، لا تَسرِق، لا تَشهَدْ بِٱلزُّور، أَكرِم أَباكَ وَأُمَّك‘. فَقال: ’هَذا كُلُّهُ قَد حَفِظتُهُ مُنذُ صِباي‘. فَلَمَّا سَمِعَ يَسوعُ ذَلِكَ قالَ لَهُ: ’واحِدَةٌ تُعْوِزُكَ بَعد: بِعْ كُلَّ شَيءٍ لَكَ، وَوَزِّعهُ عَلى ٱلمَساكينِ، فَيَكونَ لَكَ كَنـزٌ في ٱلسَّماءِ، ثُمَّ تَعالَ ٱتبَعْني‘. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ حَزِنَ، لِأَنَّهُ كانَ غَنِيًّا جِدًّا. فَلَمَّا رَآهُ يَسوعُ قَد حَزِنَ قال: ’ما أَعسَرَ عَلى ذَوِي ٱلأَموالِ أَن يَدخُلوا مَلَكوتَ ٱلله! إِنَّهُ لَأَسهَلُ أَن يَدخُلَ ٱلجَمَلُ في ثَقبِ ٱلإِبرَةِ مِن أَن يَدخُلَ غَنِيٌّ مَلَكوتَ ٱلله!‘ فَقالَ السَّامِعون: ’فَمَن يَستَطيعُ إِذَن أَن يَخلُص؟‘ فَقال: ’ما لا يُستَطاعُ عِندَ ٱلنَّاسِ مُستَطاعٌ عِندَ ٱلله‘Lettre

Ephésiens 2: 14 – 22


C’est Lui, le Christ, Qui est notre paix: des deux, le juif et le païen, Il a fait une seule réalité; par Sa chair crucifiée, Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine; Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, Il a voulu créer en Lui un seul homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la Croix; en Sa personne, Il a tué la haine. Il est venu annoncer la Bonne Nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par Lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les apôtres et les prophètes; et la Pierre Angulaire, C’est le Christ Jésus Lui-même. En Lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un Temple saint dans le Seigneur. En Lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit Saint


Évangile

Luc 18: 18 – 27


Un notable Lui demanda: ‘Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la Vie Éternelle en héritage?’ Jésus lui dit: ‘Pourquoi dire que Je suis bon? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements: Ne commets pas d’adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère.’ L’homme répondit: ‘Tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse.’ À ces mots Jésus lui dit: ‘Une seule chose te fait encore défaut: vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les Cieux. Puis viens, suis-Moi.’ Mais entendant ces paroles, l’homme devint profondément triste, car il était très riche. Le voyant devenu si triste, Jésus dit: ‘Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses de pénétrer dans le Royaume de Dieu! Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu.’ Ceux qui L’entendaient Lui demandèrent: Mais alors, qui peut être sauvé?’ Jésus répondit: ‘Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu’


Letter

Ephesians 2: 14 – 22 


For He Himself is our peace, Who has made both one, and has broken down the middle wall of separation, having abolished in His flesh the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace, and that He might reconcile them both to God in one body through the Cross, thereby putting to death the enmity. And He came and preached peace to you who were afar off and to those who were near. For through Him we both have access by one Spirit to the Father. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners,
but fellow citizens with the saints and members of the household of God,
having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the Chief Cornerstone, in Whom the whole building, being fitted together, grows into a holy Temple in the Lord, in Whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit 


Gospel

Luke 18: 18 – 27


Now a certain ruler asked Him, saying, ‘Good Teacher, what shall I do to inherit Eternal Life?’ So Jesus said to him, ‘Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God. You know the commandments: Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and your mother.’ And he said, ‘All these things I have kept from my youth.’ So when Jesus heard these things, He said to him, ‘You still lack one thing. Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in Heaven; and come, follow Me.’ But when he heard this, he became very sorrowful, for he was very rich. And when Jesus saw that he became very sorrowful, He said, ‘How hard it is for those who have riches to enter the Kingdom of God! For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the Kingdom of God.’ And those who heard it said, ‘Who then can be saved?’ But He said, ‘The things which are impossible with men are possible with God’


ደብዳቤ ወደ

ወደ ኤፌሶን ሰዎች 2: 14 – 22


እርሱ ሰላማችን ነውና፤ ሁለቱን ያዋሐደ በአዋጅ የተነገሩትንም የትእዛዛትን ሕግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳን በሥጋው ያፈረሰ፤ ይህም ከሁለታቸው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሰላምንም ያደርግ ዘንድ፥ ጥልንም በመስቀሉ ገድሎ በእርሱ ሁለታቸውን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው። መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፥ ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ፤ በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና። እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተ ሰዎች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም። በሐዋርያትና በነቢያት መሠረት ላይ ታንጻችኋል፥ የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው፤ በእርሱም ሕንጻ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል፤ በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሠራላችሁ።


ወንጌል

የሉቃስ ወንጌል 18: 18 – 27


ከአለቆችም አንዱ። ቸር መምህር፥ የዘላለምን ሕይወት እንድወርስ ምን ላድርግ? ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም። ስለ ምን ቸር ትለኛለህ? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም። ትእዛዛቱን ታውቃለህ፥ አታመንዝር፥ አትግደል፥ አትስረቅ፥ በሐሰት አትመስክር፥ አባትህንና እናትህን አክብር አለው። እርሱም። ይህን ሁሉ ከሕፃንናቴ ጀምሬ ጠብቄአለሁ አለ። ኢየሱስም ይህን ሰምቶ። አንዲት ገና ቀርታሃለች፤ ያለህን ሁሉ ሽጠህ ለድሆች ስጥ፥ በሰማይም መዝገብ ታገኛለህ፥ መጥተህም ተከተለኝ አለው። እርሱ ግን ይህን ሰምቶ እጅግ ባለ ጠጋ ነበርና ብዙ አዘነ። ኢየሱስም ብዙ እንዳዘነ አይቶ። ገንዘብ ላላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንዴት ጭንቅ ይሆናል። ባለ ጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ሊገባ ይቀላል አለ። የሰሙትም። እንግዲህ ማን ሊድን ይችላል? አሉ። እርሱ ግን። በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል አለ።
 

 


 


 

 

CrossTalk Ecumenical Christian Education Center - Rabweh, Saydet El Beshara Church, 1st floor above the saloon, Metn, Lebanon
email: r.nasrallah@mycrosstalk.org - Tel: (961)3-254310
© 2013 CrossTalk | All Rights Reserved